Statut

Statut „Fundacji dla Gdańska i Pomorza”

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja „Fundacja dla Gdańska i Pomorza” (zwana w dalej: Fundacją), ustanowiona została przez :
Andrzeja Ługina
Annę Pisarską-Umańską
Krzysztofa Gryndera.
(zwanych dalej: Fundatorami),
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

1. Fundacja nosi nazwę: „Fundacja dla Gdańska i Pomorza”
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§3

Fundacja ma osobowość prawną.

§4

1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdańsk.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§5

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przy tym może prowadzić działalność także poza jej granicami.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółdzielni i spółek oraz tworzyć spółki lub przystępować do już istniejących.

§6

1. Fundacja jest apolityczna.
2. Organem nadzoru właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

§7

1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Cele i zasady działania fundacji

§8

Fundacja realizuje następujące cele:
1. Poprawa jakości życia publicznego w Polsce i za granicą;
2. Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności lokalnych w Polsce i za granicą;
3. Integracja środowisk działających na rzecz dobra publicznego w Polsce i za granicą;
4. Edukacja pozaszkolna w zakresie kultury, historii, sztuki, nauki, sportu i integracji społecznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
5. Podnoszenie poziomu i upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii lokalnej, narodowej i europejskiej;
6. Upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii Gdańska, Pomorza i Polski w Europie i na świecie;
7. Upowszechnianie wiedzy o kulturze europejskiej i światowej w Polsce, na Pomorzu i w Gdańsku;
8. Promowanie młodych twórców;
9. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie edukacji historycznej;
10. Wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako ośrodka gospodarczego, społecznego i kulturalnego;
11. Ochrona, gromadzenie i udostępnianie wartości zabytkowych, historycznych, przyrodniczych związanych z Gdańskiem i całym Pomorzem.

§9

Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności przez:
1. inicjowanie i organizowanie imprez i działań o charakterze kulturalnym, historycznym, artystycznym, edukacyjnym, naukowym, integracyjnym i obywatelskim w Polsce i za granicą;
2. uczestniczenie w innych inicjatywach dotyczących sfery edukacji, kultury (w tym kultury fizycznej), sztuki, historii, integracji społecznej oraz świadomości, wiedzy i aktywności obywatelskiej w Polsce i za granicą;
3. organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży;
4. inicjowanie i organizowanie seminariów, konferencji i wykładów, zlotów, debat publicznych, wieców i zgromadzeń publicznych w Polsce i zagranicą;
5. współpracę z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze edukacji, kultury, sztuki, integracji społecznej oraz świadomości, wiedzy i aktywności obywatelskiej;
6. wspieranie finansowe i rzeczowe działań organizacji pozarządowych, osób fizycznych, placówek oświatowych i innych podmiotów działających na rzecz dobra publicznego w Polsce i za granicą;
7. fundowanie nagród i stypendiów oraz pozyskiwanie mecenatu dla osób szczególnie uzdolnionych oraz w trudnej sytuacji ekonomicznej;
8. organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9. działalność wydawniczą, informacyjną, promocyjną i reklamową;
10. działalność przewodnicką;
11. upowszechnianie i wspieranie wolontariatu;
12. opracowywanie i wdrażanie programu efektywnego współdziałania biznesu i kultury.
13. podejmowanie działań związanych z rozwojem polityki morskiej Gdańska
14. prowadzenie serwisów internetowych

Majątek, dochody i działalność gospodarcza fundacji

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski, czyli środki pieniężne i prawa majątkowe przekazane przez Fundatorów w akcie założycielskim.
2. Źródłami finansowania Fundacji są:

 1. inne świadczenia Fundatora;
 2. darowizny, spadki i zapisy z kraju i zagranicy;
 3. dotacje i subwencje;
 4. środki ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji, loterii oraz akcji charytatywnych;
 5. środki z majątku ruchomego i nieruchomego, dywidendy, dochody z papierów wartościowych;
 6. dochody z działalności gospodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez Fundację;
 7. odsetki bankowe;
 8. udział w konkursach grantowych;
 9. inne.

3. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności organizacyjnej Fundacji.
4. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Zarządu składa, za zgodą Rady Fundacji, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzucenia spadku.

§11

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji, ani pracowników Fundacji, ani osób, które z tymi osobami   pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku, ani przekazywać składników swojego majątku na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, albo ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie majątku następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Nie dotyczy to sytuacji, w której wykorzystanie majątku na rzecz tych osób wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

§12

1. Fundacja prowadzi zarówno odpłatną jak i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie następujących zadań publicznych

 1. działalności charytatywnej;
 2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 7. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 8. działalności na rzecz dzieci i młodzieży;
 9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 10. turystyki i krajoznawstwa;
 11. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 12. promocji i organizacji wolontariatu;
 13. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 14. rewitalizacji;
 15. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 16. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a. ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego.

2. Fundacja może prowadzić wszelką działalność gospodarczą w kraju i za granicą, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Fundacja prowadzi następującą działalność gospodarczą:

 • 14.13.Z
  Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 14.14.Z
  Produkcja bielizny
 • 14.19.Z
  Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • 14.31.Z
  Produkcja wyrobów pończoszniczych
 • 14.39.Z
  Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • 15.12.Z
  Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • 15.20.Z
  Produkcja obuwia
 • 16.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 17.22.Z
  Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • 17.23.Z
  Produkcja artykułów piśmiennych
 • 17.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 18.1
  Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
 • 18.20.Z
  Peprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 20.42.Z
  Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • 22.19.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • 22.22.Z
  Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 23.13.Z
  Produkcja szkła gospodarczego
 • 23.41.Z
  Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • 23.49.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • 25.71.Z
  Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
 • 25.91.Z
  Produkcja pojemników metalowych
 • 25.92.Z
  Produkcja opakowań z metali
 • 25.99.Z
  Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
  niesklasyfikowana
 • 26.20.Z
  Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 26.40.Z
  Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 26.52.Z
  Produkcja zegarów i zegarków
 • 26.80.Z
  Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • 27.40.Z
  Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • 27.51.Z
  Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 28.23.Z
  Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów
  i urządzeń peryferyjnych
 • 32.1
  Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów
 • 32.20.Z
  Produkcja instrumentów muzycznych
 • 32.30.Z
  Produkcja sprzętu sportowego
 • 32.40.Z
  Produkcja gier i zabawek
 • 32.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 46
  Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
 • 47
  Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
  samochodowymi
 • 47.19.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.61.Z
  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 50.10.Z – transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • 50.30.Z – transport wodny śródlądowy pasażerski
 • 55.10.Z
  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z
  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A
  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.2 – przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała
  gastronomiczna działalność usługowa
 • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów
 • 58.11.Z
  Wydawanie książek
 • 58.19.Z
  Pozostała działalność wydawnicza
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z
  Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z
  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 60
  Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 62.01
  Działalność związana z oprogramowaniem
 • 63
  Działalność usługowa w zakresie informacji
 • 63.11.Z
  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z
  Działalność portali internetowych
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.21.Z
  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.20.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 73.1
  reklama
 • 73.11.Z
  Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.B
  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.D
  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 73.20.Z
  Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.20.Z
  Działalność fotograficzna
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.22.Z
  Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD, itp.
 • 77.29.Z
  Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego
  i domowego
 • 77.39.Z
  Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
  materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.40.Z
  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
  prac chronionych prawem autorskim
 • 78.10.Z
  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
  pracowników
 • 79.12.Z
  Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A
  Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B
  Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C
  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej sklasyfikowana
 • 83.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z
  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
  i rekreacyjnych
 • 85.52.Z
  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
 • 90.0
  Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • 90.01.Z
  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z
  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z
  Działalność obiektów kulturalnych
 • 91
  Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana
  z kulturą
 • 93
  Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.

4. Rozszerzenie przedmiotu działalności gospodarczej Fundacji jest możliwe na podstawie uchwały Zarządu Fundacji, zaopiniowanej pozytywnie przez Radę Fundacji.

§13

1. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodrębnionych zakładów lub specjalnie powołanych przedsiębiorstw.
2. Decyzję o wyodrębnieniu zakładu lub powołaniu przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1, podejmuje Zarząd Fundacji. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
3. Zakładem lub przedsiębiorstwem kieruje dyrektor powoływany przez Zarząd Fundacji. Dyrektor jest pełnomocnikiem Zarządu Fundacji, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z pełnioną funkcją. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążania, zwłaszcza do zbycia i obciążania nieruchomości, potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji. Zakres działania zakładu lub przedsiębiorstwa oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków jego dyrektora, określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 14

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W zakresie prowadzonej działalności Fundacja może udzielić prokury. Do udzielenia prokury wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu Fundacji. Cofnąć prokurę może każdy z członków Zarządu Fundacji działając pojedynczo.

Fundatorzy i organy fundacji

§15

1. Fundatorom, po powstaniu Fundacji, przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie.
2. Do uprawnień Fundatorów należy powoływanie Rady Fundacji.

§16

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej: „Zarządem”.

Zarząd fundacji

§17

1. Zarząd tworzą Fundatorzy.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Prezesa Zarządu wybierają Fundatorzy w drodze podjętej jednogłośnie uchwały.
4. Prezes Zarządu wyznacza jednego lub dwóch Wiceprezesów spośród członków Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
  popełnione z winy umyślnej,
 3. śmierci członka Zarządu.

6. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie z przyczyny określonych w ust. 5, pozostali Fundatorzy mogą dokooptować w drodze jednogłośnie podjętej uchwały inną osobę do pełnienia funkcji Członka Zarządu w miejsce osoby, której członkostwo wygasło.
7. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie. Zasady wynagradzania poszczególnych członków Zarządu określa Rada.

§ 18

1. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.
2. Zadania i regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.

§ 19

1. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Rady Fundacji.
2. Zarząd Fundacji w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz;
2. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów;
3. określa kierunki działania Fundacji;
4. uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz roczne preliminarze kosztów Fundacji;
5. sprawuje zarząd nad jej majątkiem;
6. przyjmuje darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe;
7. zatrudnia pracowników Fundacji i określa warunki ich zatrudnienia;
8. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i przekazuje je właściwym podmiotom;
9. ustanawia i nadaje certyfikaty, odznaki, medale honorowe, tytuł Honorowego Dobroczyńcy Fundacji, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.
10. Informuje Radę Fundacji o posiedzeniach Zarządu.

§20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu łącznie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis trzech członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu.
3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.
4. W czynnościach prawnych pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, Fundacje reprezentuje Rada.

§21

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie członka Zarządu lub na żądanie Rady. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który jest przechowywany przez Prezesa Zarządu w formie księgi protokołów.
5. Posiedzenia Zarządu mogą być także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wówczas Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
6. Protokoły oddawane na uchwały podejmowane w trybie obiegowym są przechowywane przez Prezesa Zarządu Fundacji w formie księgi protokołów.

Rada fundacji

§22

1. Rada stanowi organ kontrolno-opiniujący Fundacji.
2. Członkowie Rady są niezależni w wyrażaniu swoich opinii.
3. W skład Rady wchodzi minimum 3 członków powoływanych przez Fundatorów na okres 2 –letniej kadencji.
4. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady. Przewodniczącego Rady wybierają Fundatorzy spośród członków Rady.
5. Członek Rady może zostać odwołany na pisemny wniosek co najmniej dwóch Fundatorów.
6. Udział w pracach Rady jest honorowy i nieodpłatny.

§23

1. Radzie przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie.
2. Do zadań Rady należy:
1. udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
2. opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
3. ustalenie warunków zatrudnienia oraz reprezentowanie Fundacji przy podejmowaniu czynności prawnych pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu;
4. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd;
5. określenie zasad nadawania tytułu Honorowego Dobroczyńcy Fundacji.

§24

1. Rada obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
2. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady, co najmniej dwóch członków Rady lub wszystkich członków Zarządu.
3. Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

4. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia wskazany członek Rady.
5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady. Każdy członek Rady ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decyduje głos Przewodniczącego.
6. Protokoły posiedzeń Rady są przechowywane przez Prezesa Zarządu w formie księgi protokołów.
7. Członkowie Rady mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§25

1. Członkowie Rady mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację.
2. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. śmierci członka,
c. odwołania członka, w trybie określonym w §22 ust.5 Statutu,
d. w razie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Postanowienia końcowe

§26

1. Statut Fundacji może być zmieniony.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmują Fundatorzy po zaopiniowaniu projektu zmiany Statutu przez Radę . Opinia nie jest wiążąca dla Fundatorów.

§27

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku lub na skutek decyzji podjętej przez Fundatorów jednomyślnie.
2. Likwidatorami Fundacji są wskazani przez Zarząd członkowie.
3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach, o czym decyduje Rada.

§28

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy jednomyślnie.

Statut został przyjęty aktem notarialnym dnia 29 kwietnia 2016 roku
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 16 listopada 2016 roku

Statut Fundacji dla Gdańska i Pomorza w formacie PDF